Menu Zamknij

REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY CENTRUM WSPARCIA PSYCHOLOGICZNEGO

§ 1

Postanowienia wstępne

1.            Strona Centrum Wsparcia Psychologicznego, dostępna pod adresem internetowym www.centrumwsparcia.com.pl, prowadzona jest przez Annę Ziernik.

2.            Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży Usługi na odległość za pośrednictwem Strony.

§ 2

Definicje

1.            Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Strony Internetowej, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.            Sprzedawca – Centrum Wsparcia Psychologicznego – Anna Ziernik.

3.            Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu usługi za pośrednictwem Strony Internetowej.

4.            Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Strony Internetowej.

5.            Strona Internetowa – strona internetowa i system umawiania wizyt prowadzone przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.centrumwsparcia.com.pl

6.            Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Strony Internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7.            Regulamin – niniejszy regulamin Strony Internetowej.

8.            Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.

9.          Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny na Stronie Internetowej umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie parametrów usługi i terminu jej świadczenia oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży Usługi, w tym płatności.

10.          Usługa – dostępna przez Stronę Internetową usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży Usługi między Klientem a Sprzedawcą.

12.          Umowa Sprzedaży Usługi – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Strony Internetowej.

§ 3

Kontakt ze Sprzedawcą

1.            Adres e-mail Sprzedawcy: anna.ziernik@centrumwsparcia.com.pl

2.            Klient może porozumieć się mailowo ze Sprzedawcą w dogodnych dla Klienta godzinach.

§ 4

Wymagania techniczne

Do korzystania ze Strony Internetowej, w tym przeglądania składania zamówień na realizację Usługi, niezbędne są:

a.            urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b.            aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c.            telefon w polskiej sieci komórkowej z możliwością odbierania wiadomości SMS

d.            włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne

1.            Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony Internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Strony internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.

2.            Przeglądanie Strony Internetowej nie wymaga składania zamówienia ani podawania żadnych danych osobowych. Składanie zamówień przez Klienta na Usługi możliwe jest przez podanie niezbędnych danych kontaktowych.

3.            Ceny podane na Stronie Internetowej są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

§ 6

Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

1.            wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Wybierz” (lub równoznaczny);

2.           wybrać datę i godzinę rozpoczęcia świadczenia Usługi,

3.            wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych kontaktowych (imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu kontaktowego z możliwością odbioru wiadomości SMS.

4.            wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

1.            Zawarcie Umowy Sprzedaży Usługi między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na Stronie Internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2.            Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży Usługi między Klientem a Sprzedawcą.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy

1.            Konsument może w terminie 24 godzin przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji Usługi odstąpić od Umowy Sprzedaży Usługi bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2.            Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na wskazany w zakładce „KONTAKT” na Stronie Internetowej. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

3.            Oświadczenie może być wysłane z adresu e-mail podanego podczas wypełniania Formularza zamówienia oraz zawierać imię i nazwisko podane w tymże formularzu.

4.            W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość w terminie wskazanym w §8 pkt. 1, Umowę uważa się za niezawartą, a Klient otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty.

5.            W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności.

6.            Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9

Reklamacje

1.            W razie niezgodności Usługi lub sposobu jej realizacji z Umową Sprzedaży Usługi lub niniejszym Regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji.

2.            Reklamacja winna zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem: anna.ziernik@centrumwsparcia.com.pl.

3.            Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z reklamacją.

4.            W razie uwzględnienia przedmiotu reklamacji, Sprzedający poinformuje Klienta poprzez kontakt telefoniczny bądź drogą e-mailową o możliwości uzyskania rekompensaty w formie zwrotu kosztu zamówionej Usługi.

5.            W razie stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Reklamacja jest niezasadna, w szczególności z uwagi na zgodność Usługi z Umową Sprzedaży Usługi i Regulaminem, Sprzedawca poinformuje Klienta o fakcie nieuwzględnienia Reklamacji w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia złożenia Reklamacji przez Klienta, przedstawiając stosowne uzasadnienie.

§ 10

Dane osobowe

1.            Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Formularza zamówienia jest Sprzedawca.

2.            Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Formularza zamówienia zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży Usługi, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3.            Odbiorcami danych osobowych Klientów Strony Internetowej mogą być:

a.            W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej z Formularza zamówienia, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi obsługującemu system rezerwacji terminu świadczenia Usługi na zlecenie Administratora.

b.            W przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu płatności elektronicznych, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

4.             Klient ma prawo:

a.             dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.             do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych,  ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

c.             do przeniesienia danych osobowych,

d.             do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,

e.             do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim zwykłego pobytu Klienta, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

f.             cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

5.             Dane osobowe Klienta nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6.             Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Polityka Prywatności

§ 11

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Stronę Internetową zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.